Jump to content

Omställningsstudiestöd – för dig som är mitt i arbetslivet

Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden. Nu kan du söka omställnings­studiestöd för studier i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023.

Undrar du över vilka uppgifter du behöver ha koll på när du ansöker? Ta en titt här: Så ansöker du - checklista

Vad är omställnings­studiestöd?

Omställnings­studiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Det gäller för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023, men i vissa fall går det att få omställningsstudiestöd för utbildningar som redan är påbörjade. Läs mer under rubriken Frågor och svar.

Det är CSN som har hand om det nya omställnings­studiestödet.

Stöd från en omställnings­organisation

Omställnings­studiestödet är en del av ett större paket som riktar sig till dig som står inför nästa steg i arbetslivet. Paketet innefattar även omställnings- och kompetensstöd från en omställnings­organisation.

Läs mer om omställningspaketet på regeringens webbplats.

Vilket stöd omställningsorganisationen kan ge varierar beroende på hur deras avtal ser ut. Det kan till exempel vara kartläggnings­samtal, studie- och yrkesvägledning eller hjälp med att validera dina kunskaper. När du ansöker om omställningsstudiestödet kan omställningsorganisationen meddela CSN om de anser att utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. I vissa fall kan de även betala ut ett kompletterande studiebidrag.

Om du har frågor om villkoren för omställningsstudiestödet ska du kontakta CSN.

Vad är en omställningsorganisation?

Många arbetsgivare har kollektivavtal som talar om vilka villkor och rättigheter du har som anställd. Genom kollektivavtalet kan du i vissa fall få stöd och vägledning av en omställnings­organisation om du blir uppsagd, behöver kompetens­utveckling eller står inför en karriärväxling.

Om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal, eller om du är egenföretagare, kan du vända dig till den offentliga omställnings­organisationen som finns hos Kammarkollegiet.

Lista över omställningsorganisationerna

Lista över omställningsorganisationer

Här ser du vilka omställnings­­organisationer som arbetar med omställningsstudiestödet och deras beskrivning av vilka sektorer de representerar. Är du osäker på vilken omställnings­organisation du tillhör kan du fråga din chef eller kontakta din HR-avdelning eller ditt fackförbund.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal med en omställnings­organisation som inte finns med i den här listan, får du själv motivera att den utbildning som du ska läsa stärker din ställning på arbetsmarknaden när du ansöker om omställningsstudiestöd.

Saknar du kollektivavtal? Då tillhör du den nya offentliga omställningsorganisationen vid Kammarkollegiet.

Omställningsfonden

För anställda inom kommuner, regioner och kommunala företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Kommunal, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och AkademikerAlliansen. www.omstallningsfonden.se

Trygghetsfonden TSL

För arbetare inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och LO. www.tsl.se

TRR Trygghetsrådet

För tjänstemän på privata företag. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Dessutom omfattas företag som är anslutna till Tidningsutgivarna och IDEA. www.trr.se

Den offentliga omställningsorganisationen vid Kammarkollegiet

För dem som inte omfattas av något kollektivavtal eller är egenföretagare. www.nysteget.se

Den offentliga omställningsorganisationen vid Kammarkollegiet kan just nu inte skriva yttranden till CSN. När du ansöker om omställningsstudiestöd får du därför själv motivera hur utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Trygghetsstiftelsen

För anställda inom det statliga avtalsområdet. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O (Offentliganställdas Förhandlingsråd), Saco-S och SEKO. www.tsn.se

CIKO

För arbetare och vissa tjänstemän inom civilsamhället, idéburna eller kooperativa organisationer som är anslutna till Fremia. Avtalsparter är Fremia och LO. ciko.se

TRS Trygghetsrådet

För anställda inom idéburen sektor och civilsamhällets organisationer samt kulturområdet. Parter är Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK. www.trs.se

Kyrkans Trygghetsråd

För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Kommunal, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR, Jusek, Lärarförbundet och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. www.svenskakyrkan.se/kyrkanstrygghetsrad

KFS-företagens Trygghetsfond

För anställda i kommunnära företag som ägs av kommuner, regioner, eller som är privatägda företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är bland andra Sobona (tidigare KFS), Kommunal, Vision och Akavia. www.trygghetsfonden.se

Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden

Omfattar sjömän. Avtalsparter är SEKO Sjöfolk och Sveriges redareförening.

Villkor för att få omställningsstudiestöd

Klicka på rubrikerna för att läsa mer om varje villkor.

Du ska vara mellan 27 och 62 år

Du kan få omställnings­­studiestöd från och med det år du fyller 27 år.

Den övre åldersgränsen är olika för bidraget och lånet.

 • Bidraget kan du få till och med det år du fyller 62, men från och med det år du fyller 61 kan du få bidrag i max 10 veckor.
 • Lånet kan du få till och med det år du fyller 60 år.

Exempel

Ove är 61 år och ska gå en 12 veckor lång utbildning för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Han ansöker om omställnings­studiestöd för studier på heltid. CSN beviljar honom bidrag för 10 veckor. Lån kan han inte få eftersom han är över 60 år.

Du ska vara etablerad och ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden

För att få omställnings­studiestöd måste du uppfylla dessa två villkor när det gäller ditt arbete:

 • Du ska ha arbetat minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren, det vill säga vara etablerad på arbetsmarknaden.
 • Du ska ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna, det vill säga ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden.

Du måste uppfylla båda villkoren, det räcker inte med att du uppfyller ett av dem.

Här kan du läsa mer om de två villkoren:

Etablerad på arbetsmarknaden

Du måste ha arbetat minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren innan ansökan kom in till CSN. Arbetet ska ha varit din huvud­­sysselsättning under de 96 månaderna.

I genomsnitt ska du ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad, eller haft en inkomst på minst 17 750 kronor i månaden. Inkomstvillkoret är beräknat utifrån inkomstbas­beloppet 2022 och ändras årligen. Vi kontrollerar detta villkor genom att hämta uppgifter om din inkomst från Skatteverket.

Arbeten som du har haft innan året du fyllde 19 räknas inte med.

Vissa ersättningar jämställs med arbete. Om du har haft en sådan ersättning under en period, kan du räkna med den tiden. Som mest kan du räkna med 24 månader. Här ser du vilka ersättningar det gäller:

 • föräldra­penning
 • graviditets­penning
 • närstående­penning
 • rehabiliterings­penning
 • sjukpenning
 • smittbärar­penning
 • dagersättning och dagpenning till totalförsvars­pliktiga.

Om du under någon månad har haft studiemedel eller studiestarts­stöd, kan du inte räkna med den månaden.

Aktuell anknytning till arbetsmarknaden

Du måste ha arbetat minst 12 månader av de senaste 24 månaderna innan ansökan kom in till CSN. Du ska i genomsnitt ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad.

Om du har haft någon av följande ersättningar under en månad, räknas den månaden bort:

 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • omställningsstudiestöd
 • dagpenning eller dagersättning för totalförsvarspliktiga.

Det betyder att om du till exempel har haft föräldra­penning under 6 månader, så förlängs ramtiden från 24 månader till 30 månader.

Den utbildning du ska gå ska ge rätt till omställningsstudiestöd

Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställnings­­studiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, komvux och folkhögskola.

Utbildningar som ger rätt till studiemedel

Även utbildningar som en omställnings­organisation finansierar kan ge rätt till omställnings­­studiestöd.

Några villkor är speciella för omställnings­studiestödet:

 • Utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden utifrån arbets­marknadens behov av kompetens.
 • Till och med året du fyller 39 år får inte utbildningen vara längre än 80 heltidsveckor (cirka två år) eller motsvarande antal veckor på deltid.
 • Från och med året du fyller 40 år finns ingen begränsning på utbildningens längd.

Oavsett utbildningens längd kan du inte få omställnings­studiestöd för mer än 44 veckors studier på heltid eller motsvarande antal veckor på deltid.

Utbildningen ska bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden

För att ha rätt till omställnings­­studiestöd måste den utbildning du ska gå stärka din ställning på arbets­­marknaden.

Det ska också finnas ett behov av den sortens kompetens på arbetsmarknaden. Det innebär att du normalt inte kan få omställnings­­studiestöd för utbildningar som leder till yrken där det är stor konkurrens.

I vissa fall kan det finnas särskilda skäl som vi kan ta hänsyn till, till exempel om det finns ett lokalt behov av arbetskraft inom det yrket. Om du har kontakt med en omställnings­organisation kan de oftast göra den bedömningen och skriva ett så kallat yttrande till CSN. Om din omställnings­organisation inte kan skriva ett yttrande till CSN får du själv skriva en motivering.

Du kan inte få omställnings­­studiestöd för utbildningar som din arbetsgivare borde tillhandahålla för att du ska klara dina ordinarie arbetsuppgifter, eller som enbart syftar till att lösa kompetens­behov hos en specifik arbetsgivare. Du kan inte heller få stödet för att gå en utbildning som du redan har läst klart.

Du måste studera i en viss omfattning

Du kan få omställnings­studiestöd för studier på heltid (100 procent) eller deltid (75, 60, 50, 40 eller 20 procent).

För att kunna få omställnings­­studiestöd måste du läsa en utbildning som motsvarar minst en veckas heltidsstudier. Det innebär att om du till exempel studerar på 20 procent, så måste du studera i minst 5 veckor för att ha rätt till omställnings­studiestöd. Veckorna behöver inte vara samman­­hängande, utan kan vara spridda över en längre tid.

Du kan bara få omställningsstudiestöd under en begränsad tid

Som längst kan du få omställnings­studiestöd i 44 veckor för studier på heltid. Det motsvarar ungefär ett års studier.

Om du studerar på deltid räknar CSN om veckorna till vad de skulle motsvara i heltidsstudier. Det innebär att om du till exempel studerar på 50 procent kan du få omställnings­studiestöd i 88 veckor.

I tabellen ser du hur många veckor du kan ha omställnings­studiestöd beroende på hur många procent du tar stödet på.

Antal veckor med omställningsstudiestöd beroende på vilken procent du tar stödet på

Procent du tar omställningsstudiestöd

Antal veckor med omställningsstudiestöd

100 %

44 veckor

75 %

58 veckor

60 %

73 veckor

50 %

88 veckor

40 %

110 veckor

20 %

220 veckor


Om du vill att veckorna med omställningsstudiestöd ska räcka längre kan du välja att ta ut mindre omställningsstudiestöd än din studietakt. Du kan till exempel studera på 75 procent, men ta omställningsstudiestöd på 40 procent.

Fler villkor för dig som är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du även uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Studera i Sverige som utländsk medborgare

Belopp för bidrag och lån

Omställnings­­studiestöd består av ett bidrag och ett lån. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet.

Hur mycket du kan få i bidrag och lån beror på vilken inkomst du har. Pengarna betalas ut månadsvis i efterskott.

Bidrag – pengar som du får

Bidraget motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst, upp till ett maxbelopp. År 2022 är maxbeloppet för bidraget 21 298 kronor per månad, före skatt. Du kommer upp i maxbeloppet om du tjänar 26 625 kr eller mer per månad, före skatt. 

Bidraget är skattepliktigt och CSN kommer att dra av preliminär­skatt innan vi betalar ut pengarna. Bidraget är också pensions­grundande.

En del omställnings­­organisationer har möjlighet att erbjuda ett kompletterande bidrag, beroende på hur deras kollektiv­avtal ser ut.

Lån – pengar som du ska betala tillbaka

Utöver bidraget kan du ta ett omställnings­­studielån, om du vill. Hur mycket du kan låna beror också på din inkomst, och även här finns ett maxbelopp. År 2022 är maxbeloppet för lånet är 12 514 kronor per månad.

Tanken med lånet är att du ska kunna ha ungefär samma inkomst efter skatt under studietiden som du har när du arbetar. Du kan aldrig få mer i omställnings­­studiestöd än vad du har i lön.

Vi kan inte säga hur mycket du kan låna förrän vi vet hur mycket du får i bidrag. Då räknar vi med bidrag från både CSN och din omställnings­organisation, ifall du får bidrag från dem.

Exempel på hur mycket man kan få i omställnings­studiestöd

Här ser du några exempel på hur mycket bidrag och lån du kan få från CSN per månad, beroende på vilken inkomst du har.

Exempel på belopp för omställningsstudiestödet för studier på heltid, 2022

Inkomst per månad (före skatt)

Bidrag per månad (maxbelopp före skatt)

Lån per månad (maxbelopp)

15 000 kr

11 999 kr

1 889 kr

20 000 kr

15 998 kr

2 517 kr

25 000 kr

19 998 kr

3 150 kr

30 000 kr

21 298 kr

5 481 kr

35 000 kr

21 298 kr

8 632 kr

40 000 kr

21 298 kr

11 778 kr

45 000 kr

21 298 kr

12 514 kr

50 000 kr

21 298 kr

12 514 kr


Om du arbetar vid sidan av studierna

Du kan arbeta på deltid samtidigt som du studerar med omställnings­­studiestöd. Det finns ingen gräns för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har omställnings­­studiestöd (ett så kallat fribelopp). Däremot kan du bara få omställnings­­studiestöd för den tid som du inte arbetar. Det innebär att om du arbetar på 50 procent så kan du bara få omställnings­­studiestöd på 50 procent, även om studietakten är på heltid (100 procent).

Om du får andra bidrag vid sidan av studierna

Du kan inte få omställningsstudiestöd för samma tid som du får vissa andra bidrag från samhället.

Det betyder att du inte kan få omställningsstudiestöd samtidigt som du till exempel har full ersättning från Försäkrings­kassan. Om du däremot får ersättning på 50 procent från Försäkrings­kassan, så kan du få omställningsstudiestöd på 50 procent.

Här är exempel på bidrag som du inte kan få för samma tid som du får omställningsstudiestöd:

 • aktivitetsstöd
 • sjuk-, aktivitets- eller rehabiliterings­ersättning
 • föräldrapenning
 • utvecklings­ersättning
 • etablerings­ersättning
 • korttidsbidrag.

Försörjnings­stöd (socialbidrag), bostads­bidrag och barn­bidrag kan du däremot få samtidigt som omställningsstudiestöd.

Du kan inte få omställningsstudiestöd om du har andra studiestöd samtidigt

Du kan inte ha omställningsstudiestöd och studiemedel eller studiestartsstöd samtidigt, inte ens om du tar det på deltid. Du kan alltså inte ha omställningsstudiestöd på 50 procent och studiemedel på 50 procent under samma vecka.

Du kan inte heller få omställningsstudiestöd för tid då du har studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land.

Du kan inte få omställningsstudiestöd om du får lön för dina studier

Om du får lön för dina studier kan du inte samtidigt få omställningsstudiestöd.

Två ansökningsperioder per år

Det är två ansöknings­omgångar per år. När du kan ansöka beror på när du ska börja studera. Du kan söka omställnings­studiestöd för upp till ett år i samma ansökan. Du ansöker på Mina sidor på csn.se.

Två ansökningsomgångar per år

Tidigaste dag för ansökan

För studier som startar någon gång under perioden

1 april

1 juli–31 december

1 oktober

1 januari–30 juni


CSN får varje år en summa pengar för omställnings­studiestödet från riksdagen. Den är uppdelad på två potter – en för offentligt anställda och en för privat anställda. Vi beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till oss och så länge pengarna räcker. Om du studerar med omställnings­studiestöd har du förtur när du ansöker igen.

Så ansöker du - checklista

Det finns några saker som du behöver göra för att din ansökan ska gå så smidigt som möjligt. Klicka på de olika stegen för att läsa mer.

Illustration på en dator

1. Planera dina studier

Illustration på ett papper som ska symbolisera ett beslut

2. Förbered inför ansökan om omställningsstudiestöd

Illustration som visar Mina sidor

3. Ansök på Mina sidor på csn.se

Illustration med en penna och underskrift

4. Vänta på att CSN fattar beslut om din ansökan

Illustration som visar två böcker

5. Läs igenom beslutet

Illustration på sedlar

6. Lämna en studieförsäkran till CSN och se till att ditt konto är anslutet till Swedbanks kontoregister

Läs mer om varje steg i checklistan genom att klicka på de utfällbara rubrikerna.

1. Planera dina studier

Saker som är bra att tänka igenom innan du ansöker om omställnings­studiestöd:

 • Vilken utbildning vill du gå?
 • Kommer utbildningen att stärka din ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov?
 • Vill du studera på heltid eller deltid?
 • Kommer omställnings­studiestödet att räcka för hela utbildningen?

Ta gärna kontakt med din omställnings­­organisation, om du har en sådan, när du funderar på att börja studera. De kan ge dig vägledning kring arbete, studier och studieekonomi. De kan också skriva ett yttrande till CSN om utbildningen som du planerar att gå kommer att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Läs mer under rubriken Yttrande om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Vilket stöd omställnings­organisationen kan ge varierar beroende på hur deras avtal ser ut. 

Du kan läsa mer om vad en omställnings­organisation gör och vilka omställnings­organisationer som finns under rubriken Stöd från en omställningsorganisation

2. Förbered inför ansökan om omställningsstudiestöd

De här uppgifterna kommer du bland annat att behöva till din ansökan om omställnings­studiestöd:

 • din arbetsgivares organisations­nummer (eller din senaste arbetsgivares organisationsnummer om du är arbetslös)
 • din årsarbetstid (gäller inte dig som är arbetslös)
 • din årliga inkomst före skatt (gäller inte dig som är arbetslös)
 • eventuella andra ersättningar, till exempel aktivitetsersättning och föräldrapenning
 • datum då dina studier börjar och slutar.

Dessutom kommer du att behöva svara på om du vill ansöka om omställnings­studiestöd på heltid eller deltid. Även om du ska studera på heltid går det bra att ansöka om omställnings­studiestöd på deltid om du vill kunna ta ut det under en längre tid.

Om din omställningsorganisation inte kan skriva ett yttrande om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden, får du själv motivera det i ansökan. Läs mer under rubriken Yttrande om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden.

3. Ansök på Mina sidor på csn.se

Du gör din ansökan på Mina sidor på csn.se. För att logga in behöver du en e-legitimation, till exempel ett mobilt bank-id.

4. Vänta på att CSN fattar beslut om din ansökan

Det är många delar som måste falla på plats innan du kan få ett beslut från CSN. Därför kan väntetiden variera beroende på när du ansöker och omständigheterna i ditt ärende. Du kan räkna med att få vänta 10–12 veckor på ditt beslut, men ibland kan det ta längre tid än så. Läs mer under rubriken Väntetid från ansökan till beslut.

5. Läs igenom beslutet

Läs igenom beslutet och kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om något inte stämmer vill vi att du kontaktar oss.

6. Lämna en studieförsäkran till CSN och se till att ditt konto är anslutet till Swedbanks kontoregister

Lämna studieförsäkran

Innan du kan få din första utbetalning måste du intyga att du ska studera enligt de uppgifter som står i beslutet från CSN. Det kallas för att du lämnar en studieförsäkran. Tillsammans med beslutet om omställnings­studiestöd får du en blankett för studieförsäkran. Den ska du skriva under och skicka in till CSN när du börjar studera. Ibland kan även skolan behöva skriva under, det står i så fall på blanketten.

Din studieförsäkran måste ha kommit in till CSN senast 30 dagar efter att din studieperiod med omställnings­studiestöd börjar.

Om studieförsäkran kommer in för sent gäller inte beslutet längre. Har du särskilda skäl kan CSN ändå betala ut pengarna.

Anmäl konto till Swedbank

För att vi ska kunna betala ut pengarna till ditt bankkonto, behöver det vara anslutet till Swedbanks kontoregister. Du behöver inte vara kund hos Swedbank, utan kan ha vilken svensk bank som helst.

På Swedbanks webbplats kan du kontrollera om ditt konto redan finns med i registret och anmäla ditt konto.

Swedbanks kontoregister

Om du inte har anmält ditt bankkonto till kontoregistret, skickar vi en utbetalningsavi via brev.

Yttrande om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden

För att få omställnings­studiestöd behöver du visa att utbildningen du vill läsa stärker din ställning på arbetsmarknaden. Det bästa sättet att göra det är att få ett yttrande från en omställnings­organisation.

Om din omställningsorganisation kan skriva ett yttrande kommer CSN att begära in det direkt från dem när vi handlägger din ansökan. Du behöver alltså inte skicka in något själv.

Skriv en egen motivering om du inte kan få ett yttrande

Om du har kollektivavtal och tillhör en omställnings­organisation som inte skriver yttranden till CSN, måste du själv motivera varför utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. Det gör du direkt i ansökan.

I motiveringen är det bra att vara så tydlig som möjligt. Du kan ta hjälp av de här frågorna:

 • Behöver du fylla på med ny kompetens för att följa med i utvecklingen i din yrkesroll?
 • Vill du studera för att kunna byta bana till ett nytt yrke där det är lättare för dig att få jobb?
 • Är det något annat som gör den här utbildningen viktig för dig i ditt framtida yrkesliv?

Hur vet jag om jag behöver skriva en egen motivering i ansökan?

Vi kommer bara att be dig skriva en motivering i ansökan om det behövs. Utifrån de svar du lämnar i ansökan om din omställnings­organisation, kommer vi att lista ut om du behöver skriva en egen motivering eller om din omställnings­organisation kan lämna ett yttrande.

Väntetid från ansökan till beslut

Väntetiden kan variera beroende på när du ansöker och dina individuella omständigheter. Du kan räkna med att det tar minst 10–12 veckor innan du kan få beslutet från CSN, men ibland kan det ta längre tid än så.

För att CSN ska kunna avgöra om du kan få omställnings­studiestöd behöver vi hämta in uppgifter från andra organisationer och myndigheter.

Se exempel på uppgifter som CSN hämtar från andra

Här ser du några exempel på information som vi måste få från andra:

 • yttrande från din omställnings­organisation om att utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden
 • uppgifter från Skatteverket om hur du har arbetat de senaste 14 åren, så att vi kan pröva om du uppfyller villkoret för arbete
 • uppgifter från Försäkringskassan om din inkomst, så att vi kan beräkna hur mycket omställnings­studiestöd du har rätt till
 • uppgifter från din omställnings­organisation om de kommer att betala ut något kompletterande bidrag för studier (om du ansöker om lån).
Om du ansöker mer än tre månader innan studiestart

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket omställnings­studiestöd du har rätt till, behöver vi ha aktuella inkomstuppgifter. Därför kan vi som tidigast hämta inkomst­uppgifter från Försäkringskassan tre månader före studiestarten.

Utbetalning

Omställnings­studiestödet betalas ut den 25:e varje månad du studerar. Du får pengarna i efterskott.

För att du ska få den första utbetalningen måste det här vara uppfyllt:

 • Du ska ha börjat studera.
 • Du ska ha lämnat en studieförsäkran till CSN där du intygar att du studerar enligt de uppgifter som står i beslutet.
 • Skolan ska ha meddelat CSN att du studerar enligt de uppgifter som står i beslutet.

Om beslutet från CSN kommer efter att du börjat studera och efter den 25:e samma månad, betalar vi ut pengarna direkt. Vi väntar inte till nästa månad.

Krav på studieresultat

När du studerar med studiestöd från CSN behöver du uppnå ett visst studieresultat, det vill säga klara ett visst antal poäng eller kurser, för att kunna fortsätta få studiestöd. Vi kontrollerar dina studieresultat när du ansöker. Hur många poäng eller kurser du behöver klara är olika beroende på vad du läser. Om du inte har tillräckliga studieresultat, kan du behöva läsa in det antal poäng eller kurser du saknar, innan du kan få omställnings­studiestöd.

Första gången du ansöker om omställningsstudiestöd

Om du har studerat med studiemedel eller studiestartsstöd för mindre än tio år sedan kommer vi att pröva studieresultaten från den perioden första gången du ansöker om omställnings­studiestöd. Har du inte klarat tillräckligt med poäng eller kurser från den perioden kan du behöva läsa in poäng innan du kan få omställnings­studiestöd.

Om du inte har studerat med studiemedel eller studiestarts­stöd från CSN tidigare, eller om det var längre än tio år sedan, kontrollerar vi inte några studieresultat.

När du ansöker igen

Om du ska fortsätta att studera och ansöker om fortsatt omställnings­studiestöd, eller ansöker om studiemedel, kommer CSN att kontrollera om du har klarat tillräckligt med studieresultat under perioden som du haft omställnings­studiestöd.

Om något ändras, du blir sjuk eller behöver vårda sjukt barn

Läser du färre poäng än du planerat? Har du avbrutit dina studier? Det här är exempel på händelser som kan påverka dina bidrag och lån. Det är därför viktigt att du anmäler förändringar till oss så snart som möjligt.

Ändringar som kan påverka ditt omställnings­studiestöd:

 • Du ändrar studietakt eller läser färre poäng.
 • Du avbryter studierna.
 • Du blir sjuk eller vårdar sjukt barn.
 • Du går upp i arbetstid.

Om du är utländsk medborgare kan din rätt till svenskt studiestöd påverkas även om du går ner i arbetstid eller om din anhörigas arbetstid förändras.

Om något händer eller ändras

Betala tillbaka lånet

Omställnings­­studielånet är ett annuitetslån, precis som det nuvarande studielånet.

När det är dags att börja betala tillbaka får du en betalnings­plan från CSN. Under 2022 är räntan på lånet 0 procent.

Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du hade omställnings­studiestöd. Åter­betalningen startar alltid efter ett årsskifte.

Betala tillbaka studielån

Om du har studielån sedan tidigare

Vad som gäller om du har studielån sedan tidigare beror på när du tog det tidigare lånet. Lånetyperna har nämligen förändrats under åren.

 • Om du har tagit studielån efter 2021 så fylls det lånet på med den summa som du lånar inom omställnings­studiestödet. Du får alltså inget nytt lån.
 • Om du har tagit studielån före 2022 så får du två olika lån. Du kan då välja att lägga ihop lånen.

När du studerar med omställningsstudiestöd får du inte automatiskt nedsättning av ditt tidigare studielån. Det innebär att du fortsätter att betala tillbaka även under studietiden. Om du får svårt att betala kan du ansöka om att få betala mindre med hänsyn till din inkomst.

Frågor och svar

Jag läser redan på en utbildning, kan jag söka omställningsstudiestöd för den?

Det beror på hur gammal du är och hur lång din utbildning är. Huvudregeln är att man kan få omställningsstudiestöd för utbildningar som börjar efter den 31 december 2022. Men om du redan läser på en utbildning kan du i vissa fall ha rätt till omställningsstudiestöd från den 1 januari 2023:

 • Om du fyller 40 år eller mer under 2023 kan du ha rätt till omställningsstudiestöd för en utbildning som påbörjades före den 1 januari 2023, om utbildningen är minst 80 veckor på heltid, eller motsvarande på deltid (om du till exempel läser på 50 procent ska utbildningen vara minst 160 veckor).
 • Om du fyller 39 år eller mindre under 2023 kan du också ha rätt till omställningsstudiestöd för en utbildning som påbörjades före den 1 januari 2023, men bara om utbildningen är exakt 80 veckor lång, eller motsvarande på deltid (om du till exempel läser på 50 procent ska utbildningen vara exakt 160 veckor). Det hänger ihop med två olika villkor
  • att du bara har rätt till omställningsstudiestöd för en utbildning som är 80 veckor eller kortare om du är under 40 år
  • att det bara går att få omställningsstudiestöd för en utbildning som påbörjats innan den 1 januari 2023 om den är minst 80 veckor.

Bra att veta!

 • Oavsett utbildningens längd kan du inte få omställnings­studiestöd för mer än 44 veckors studier på heltid eller motsvarande antal veckor på deltid.
 • Du måste uppfylla villkoren för att få omställnings­studiestöd, till exempel måste du ha en aktuell förankring på arbets­marknaden. Det innebär att du ska ha arbetat i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna, och i genomsnitt i minst 16 timmar per vecka varje månad.
 • När CSN prövar hur mycket bidrag du kan få i omställnings­studiestöd hämtar vi uppgifter om din årliga inkomst från Försäkrings­kassan. Den har sin utgångspunkt i hur förhållandena såg ut den dag ansökan kom in till CSN. Studiemedel räknas inte som en inkomst.
Jag vill söka studiemedel för hösten och omställningsstudiestöd för våren. Hur gör jag?

Vi rekommenderar att du ansöker om studiemedel för både hösten och våren i din ansökan. Ansök dessutom om omställningsstudiestöd för våren. På så vis riskerar du inte att gå miste om studiemedel för de första veckorna i vårens studieperiod, ifall du får avslag på din ansökan om omställningsstudiestöd.

När CSN utreder din ansökan om omställningsstudiestöd ser vi att du även har ansökt om studiemedel för våren. Om du har rätt till omställningsstudiestöd tar vi kontakt med dig och frågar om du hellre vill ha omställningsstudiestöd och tar i så fall bort din ansökan om studiemedel för våren.

Det är bra att ansöka om omställningsstudiestöd så tidigt som möjligt, så att du hinner få ett beslut om det innan vårterminen börjar. Vi räknar med att handläggningstiderna för omställningsstudiestödet blir minst 10-12 veckor.

Om ditt beslut om omställningsstudiestöd kommer efter årsskiftet

Om ditt beslut om omställningsstudiestöd kommer först under våren och du redan har hunnit få utbetalningar av studiemedel för våren, kan du inte få omställningsstudiestöd för den tiden. I så fall måste du återsända studiemedlen till CSN, och det kan du bara göra inom 30 dagar från utbetalningen.

Om du vill vänta in beslutet om omställningsstudiestöd innan du tar emot utbetalningar av studiemedel kan du vänta med att skicka in din studieförsäkran för våren. CSN betalar inte ut några pengar förrän vi har fått din studieförsäkran. Skulle du få avslag på din ansökan om omställningsstudiestöd kan du skicka in din studieförsäkran och få studiemedel utbetalt retroaktivt, från starten av din studieperiod för våren.

Är det något fribelopp inom omställningsstudiestödet?

Nej, det finns inte någon gräns för hur stora inkomster man får ha samtidigt som man studerar med omställnings­­studiestöd.

Men tänk på att du bara kan få omställnings­­studiestöd för den tid som du inte arbetar. Det innebär att om du arbetar på 50 procent så kan du bara få omställnings­­studiestöd på 50 procent, även om studietakten är på heltid (100 procent).

Kan jag få omställningsstudiestöd även om jag har slut på veckor med studiemedel?

Ja, det kan du. Veckorna med omställnings­­­studiestöd har ingen koppling till antalet veckor med studiemedel.

Omställningsstudiestödet kommer inte att räcka för hela min utbildning. Hur blir det då?

När dina veckor med omställnings­­studiestöd är förbrukade kan du inte få mer omställnings­­studiestöd.

Du kan få omställnings­­studiestöd i upp till 44 veckor om du studerar på heltid, men om du tar ut omställnings­­studiestöd för en lägre studietakt räcker stödet längre. Du kan alltså exempelvis ta ut omställnings­­studiestöd på 50 procent även om du läser heltid och då kan stödet räcka i 88 veckor.

Om ditt omställnings­­studiestöd tar slut kan du också välja att fortsätta studera med studiemedel, om du inte redan har förbrukat dina veckor med studiemedel. Tänk på att om du har haft inkomster när du studerat med omställnings­­studiestöd, så kan de påverka hur mycket studiemedel du kan få. 

Antal veckor med studiemedel

Du kan också undersöka om det finns några andra alternativ att finansiera studierna, till exempel via din omställnings­organisation.

Hur många veckor kan jag få omställningsstudiestöd om jag tar det på deltid?

I tabellen ser du hur många veckor du kan ha omställningsstudiestöd beroende på hur många procent du tar stödet på.

Antal veckor med omställningsstudiestöd beroende på vilken procent du tar stödet på

Procent du tar omställningsstudiestöd

Antal veckor med omställningsstudiestöd

100 %

44 veckor

75 %

58 veckor

60 %

73 veckor

50 %

88 veckor

40 %

110 veckor

20 %

220 veckor


Om du vill att veckorna med omställningsstudiestöd ska räcka längre kan du välja att ta ut mindre omställningsstudiestöd än din studietakt. Du kan till exempel studera på 75 procent, men ta omställningsstudiestöd på 40 procent.

Jag är arbetslös. Kan jag få omställningsstudiestöd?

Ja, du kan få omställnings­­studiestöd om du är arbetslös. Men du måste uppfylla de här villkoren när det gäller ditt arbete:

 • Du ska ha arbetat i minst 96 månader (sammanlagt 8 år) av de senaste 14 åren.
 • Du ska ha arbetat i minst 12 av de senaste 24 månaderna.

I genomsnitt ska du ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad eller haft en inkomst om minst 17 750 kronor i månaden. Inkomstvillkoret är beräknat utifrån inkomstbas­beloppet 2022 och ändras årligen.

Sedan måste du också uppfylla övriga villkor för att ha rätt till omställnings­­studiestöd.

Jag är anställd, men har varit föräldraledig de senaste 18 månaderna. Kan jag få omställningsstudiestöd?

Ja, du kan få omställnings­studiestöd även om du har varit föräldraledig. Men du måste uppfylla de här villkoren när det gäller ditt arbete:

 • Du ska ha arbetat i minst 96 månader (sammanlagt 8 år) av de senaste 14 åren. Om du har haft föräldra­penning jämställs den tiden med arbete när vi bedömer om du uppfyller villkoret. Max 24 månaders föräldra­penning kan jämställas med arbete.
 • Du ska ha arbetat i minst 12 av de senaste 24 månaderna. Om du har haft föräldrapenning under en månad, räknas den månaden bort. Det innebär att om du till exempel har haft föräldrapenning i 6 månader, så tittar vi på om du har arbetat minst 12 månader under de senaste 30 månaderna.

I genomsnitt ska du ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad.

Sedan måste du också uppfylla övriga villkor för att ha rätt till omställnings­studiestöd.

Jag har varit sjukskriven de senaste två åren. Kan jag få omställningsstudiestöd?

Ja, du kan få omställnings­studiestöd även om du har varit sjukskriven. Men du måste uppfylla de här villkoren när det gäller ditt arbete:

 • Du ska ha arbetat i minst 96 månader (sammanlagt 8 år) av de senaste 14 åren. Om du har haft sjukpenning jämställs den tiden med arbete när vi bedömer om du uppfyller villkoret. Max 24 månaders sjukpenning kan jämställas med arbete.
 • Du ska ha arbetat minst i minst 12 av de senaste 24 månaderna. Om du har haft sjukpenning under en månad, räknas den månaden bort. Det innebär att om du till exempel har haft sjukpenning i 6 månader, så tittar vi på om du har arbetat minst 12 månader under de senaste 30 månaderna.

I genomsnitt ska du ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad.

Sedan måste du också uppfylla övriga villkor för att ha rätt till omställnings­studiestöd.

Jag har arbetat utomlands, vad gäller då?

Om du har arbetat utomlands inom EU/EES, Schweiz eller Storbritannien räknar vi med den tiden när vi prövar om du uppfyller villkoren för arbete. Du kan då behöva komplettera din ansökan med intyg som visar att du uppfyller villkoren.

Om du har arbetat utanför EU/EES, Schweiz och Storbritannien kan vi inte räkna med den tiden när vi prövar om du uppfyller villkoren för arbete.

Hur vet jag om en utbildning stärker min ställning på arbetsmarknaden?

Om du tillhör en omställnings­organisation kan du kontakta dem för att få vägledning kring dina studier och om de anser att den utbildning du vill gå kommer att stärka din ställning på arbets­marknaden. De kan också i samband med att du ansöker skriva ett yttrande till CSN om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Vet du inte vilken omställnings­organisation du tillhör så prata med din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Under rubriken Stöd från en omställningsorganisation finns även en lista över omställnings­organisationerna.

Om du är egenföretagare eller saknar kollektivavtal kan du vända dig till den nya offentliga omställnings­organisationen hos Kammarkollegiet.

Jag ska läsa basåret och sedan utbilda mig till civilingenjör. Kan jag få omställningsstudiestöd för basåret?

Om basåret och civilingenjörs­utbildningen ingår i ”samma paket”, kan du ha rätt till omställnings­studiestöd för basåret. Men då måste du vara 40 år eller äldre eftersom du inte kan få omställnings­studiestöd för en utbildning som är längre än 80 veckor om du är under 40 år.

Om du bara ska läsa basåret kan du inte få omställnings­studiestöd. Det går nämligen inte att få det för behörighets­givande studier.

Kan bara personer som omfattas av kollektivavtal få omställningsstudiestöd?

Nej, du kan ha rätt till omställnings­studiestöd även om du inte omfattas av något kollektivavtal.

Det har inrättats en ny offentlig omställnings­organisation hos myndigheten Kammarkollegiet. Hos den offentliga omställnings­­organisationen kommer du som saknar kollektivavtal eller är egenföretagare att kunna få vägledning och stöd.

Läs mer på nysteget. se

Hur vet jag om min ansökan har kommit in till CSN?

När du har signerat och skickat in din ansökan får du den här bekräftelsen i tjänsten:

Skärmdump från ansökan. Bilden visar en tumme upp och rubriken Tack för din ansökan. Under den ligger en kort text om väntetiden för beslut.

Om du fick den så kan du vara trygg med att din ansökan har kommit in till CSN. Vi skickar inte ut någon bekräftelse via mejl eller sms.

Uppdaterad: 2022-10-06
Hjälpte den här sidan dig?