session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

دری (dari)

سی.اس.ان.CSN آن مقام دولتی است که اداره کمک مالی تحصیلیstudiestöd سویدنی، یعنی کمک بلاعوض مالیbidrag تحصیلی و قرضlån تحصیلی، را به عهده دارد. همچنان ما اداره قرض برای لایسنس یا جواز رانندگی و باز پرداختن قرض برای لوازم منزلhemutrustningslån ، را نیز به عهده داریم. در اینجا شما میتوانید معلومات زیادتر در مورد کمک های مالی گوناگون، را بخوانید. معلومات به زبان دری به یک سطح جامع میباشد.

پناهنده و تازه وارد در سویدن

آیا شما به عنوان پناهنده به سویدن آمده اید؟ در اینجا برای افرادی معلومات وجود دارد که پناهنده و یا god man(سرپرست)یک کودک پناهجو تنها هستند.
تازه وارد به سویدن

کمک مالی تحصیلی ـ کمک بلاعوض اقتصادی و قرض برای تحصیل

آیا شما یک شهروند خارجی هستید؟

شما که شهروند خارجی هستید میتوانید در صورت تکمیل نمودن برخی شرایط مستحق دریافت کمک مالی تحصیلی سویدن شوید. در صورتی که دارای اجازۀ اقامت دایمی(PUT)باشید و در سویدن زندگی کنید،معمولاَ مستحق دریافت کمک مالی سویدن میگردید.

این موضوع همچنان برای شما که از ادارۀ امور مهاجرت اجازۀ اقامت موقت را دریافت نموده اید نیز اعتبار دارد.زیرا شما دارای “موقف پناهنده” یا flyktingstatus و یا مانند آن میباشید. در مقابل شما به عنوان پناهجو حق دریافت آن را ندارید.

در غیر آن وابسته به این که دارای تابعیت یک کشور شامل و یا خارج از EU/EES هستید و یا هم اگر دارای تابعیت سویس باشید،مقررات مختلف وجود دارد.

انواع مختلف کمک های مالی تحصیلی ما

متناسب به سن شما و آنچه را که می آموزید،اقسام مختلف “کمک مالی تحصیلی” وجود دارد. معمولی ترین انواع آن اینست:

Studiehjälp کمک تحصیلی ـ کمک بلاعوض اقتصادی برای شما که در مکتب لیسه(جمنازیوم) درس میخوانید و 20 سال و یا کمتر از آن عمر دارید

اگر شما در مکتب لیسه(جمنازیوم)تحصیل میکنید میتوانید تا به ترم بهاری همان سالی که 20 ساله میشوید کمک تحصیلی را بدست بیآورید. کمک تحصیلی از کمک های مختلف اقتصادی مانند “کمک بلاعوض هزینۀ تحصیلی” و اضافه پرداخت تشکیل شده است. اضافه پرداخت یک نوع کمک اقتصادی است که شما میتوانید در صورتی که خانوادۀ تان دارای درآمد کم باشد، آن را تقاضا کنید.

مواد معلوماتی برای شما که شهروند خارجی هستید.

Studiemedel(کمک مالی تحصیلی)ـ کمک بلاعوض اقتصادی و قرضۀ تحصیلی

“کمک مالی تحصیلی” یا Studiemedel از کمک بلاعوض اقتصادی و قرض تشکیل شده است. از ترم خزانی همان سالی که 20 ساله میشوید میتوانید برای studiemedel یا “کمک مالی تحصیلی” تقاضا نمایید. اگر بخواهید به سطح فوق لیسه(جمنازیوم)مثلاَ در پوهنتون/دانشگاه تحصیل نمایید، در آن صورت حتی اگر کمتر از 20 ساله هم باشید میتوانید برای “کمک مالی تحصیلی” تقاضا نمایید. قرضۀ تحصیلی را شما باید دوباره بپردازید.

مواد معلوماتی برای شما که شهروند خارجی هستید.

Studiestartsstöd “کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیل” ـ برای شما که بیکار هستید

“کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیل” برای شما وجود دارد که در یک زمان طولانی بیکار بوده اید و برای دستیابی به یک شغل نیازمند تحصیل به سطح مکتب ابتداییه یا مکتب لیسه(جمنازیوم)میباشید. این یک کمک بلاعوض اقتصادی بوده و در صورتی که شما به شکل تمام وقت تحصیل نمایید میتوانید آن را حد اکثر در جریان 50 هفته بدست بیآورید.

مواد معلوماتی برای شما که شهروند خارجی هستید.

Omställningsstudiestöd “حمایت آموزشی برای سازگاری” برای شما که در وسط زندگی کاری قرار دارید

Omställningsstudiestödet “حمایت آموزشی برای سازگاری” حمایت آموزشی است برای بزرگسالانی که یک مدت زیادی را کار کرده اند. با “حمایت آموزشی برای سازگاری” می توانید به هدف تقویت موقف تان در بازارکار به آموزش پرداخته و مهارت های تان را وسعت ببخشید. شما می توانید در بخش کاری تان خود را انکشاف بدهید و یا هم در یک حرفۀ جدید آموزش ببینید.

“حمایت آموزشی برای سازگاری” از کمک مالی و قرضه تشکیل شده است. مقدار پولی را که می توانید بدست بیآورید و قرض کنید، بستگی به درآمد تان دارد. کمک مالی 80 فیصد معاش تان را تا مبلغ حد اکثر تشکیل می دهد. همچنان اگر خواسته باشید می توانید قرضه را نیز به آن بیافزاید. این حمایت را می توانید در 44 هفته بدست بیآورید و اگر به شکل نیمه وقت تحصیل می کنید می توانید آن را برای مدت بیشتر بدست بیآورید.

برخی شرایط دریافت “حمایت آموزشی برای سازگاری”عبارتند از:

  • باید بین 27 و 62 ساله باشید.
  • در جریان 14 سال اخیر باید حد اقل برای 96 ماه (در مجموع 8 سال)کار کرده باشید.
  • حد اقل باید 12 ماه از جمله 24 ماۀ اخیر را کار کرده باشید.
  • شما باید آموزشی را حاصل کنید که موقف تان را در بازارکار تقویت کند.

شرایط دیگری نیز وجود دارد که باید آنها را تکمیل نمایید.

“حمایت آموزشی برای سازگاری” را می توانید در ویب سایت csn.se و در زیر عنوان Mina sidor تقاضا کنید. تقاضانامه به زبان سویدنی است. سالانه دو دوره برای تقاضا وجود دارد. یکی برای کورس های که در ترم خزانی آغاز می گردند و یکی هم برای کورس های که در ترم بهاری شروع می شوند.

همه ساله یک بودیجه محدود برای “حمایت آموزشی برای سازگاری” وجود دارد. یعنی حتی اگر درخواست کننده ها شرایط را نیز تکمیل نمایند ممکن است همۀ آنها نتوانند این حمایت را بدست بیآورند. ما به تقاضانامه ها بر اساس زمان تحویلدهی آنها رسیدگی می نماییم.

لطفاَ با omställningsorganisation “ادارۀ تنظیم کنندۀ مجدد” تان نیز تماس بگیرید. در آنجا می توانید راهنمایی های آموزشی و حرفه ای را به شکل رایگان بدست آورده و در این مورد نیز کمک و تصدیق حاصل نمایید که آموزش می تواند باعث تقویت موقف تان در بازارکار شود. در برخی حالات می توانید کمک مالی تحصیلی را نیز از آنها بدست بیآورید. اگر نمی دانید متعلق به کدام “سازمان تنظیم کنندۀ مجدد هستید” می توانید از کارفرما یا هم اتحادیۀ صنفی خود در این مورد بپرسید.

در مورد حمایت آموزشی برای سازگاری بیشتر بخوانید (سویدنی)

در مورد حمایت آموزشی برای سازگاری بیشتر بخوانید (انگلیسی)

قرض تحصیلی را بازپرداخت کنید

شما که با قرض تحصیلی از CSN (ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی) آموزش دیده اید، زمانی به باز پرداخت این قرض آغاز می نمایید که در تحصیلات تان وقفه ایجاد شود و یا هم تحصیلات تان با studiemedel (کمک مالی تحصیلی) را به پایان برسانید. حتی اگر بیکار باشید، föräldrapenning (معاش مرخصی والدین) بدست بیآورید و یا هم به خارج از کشور کوچ کنید باز هم این موضوع اعتبار دارد. در اینجا می توانید در مورد نحوۀ باز پراخت و آنچه را که در صورت بروز مشکلات در هنگام بازپرداخت می توانید انجام بدهید، معلومات بدست بیآورید.

قرض تحصیلی را بازپرداخت کنید

قرض برای لوازم منزل را بازپرداخت نمایید.

سی.اس.ان، الی دسمبر ۲۰۲۱ قرض برای لوازم منزل برای افرادی میدهد که تحت پوشش پذیرش پناهندگان بوسیله کمون، قرار میگیرند. از تاریخ ۱ جنوری و بعد از آن امکان درخواستی برای قرض برای لوازم منزل وجود ندارد، این یک فیصله ای است که پارلمان سویدن آنرا اتخاذ نموده است.

سی.اس.ان. اداره بازپرداخت قرض برای لوازم منزل را هنوز به عهده دارد. این به این معناست که اگر شما یک قرض برای لوازم منزل را دارید، باید بازپرداخت آنرا طور عادی ادامه بدهید. اگر شما در ارتباط با بازپرداخت قرض مشکل دارید، بسیار مهم است که با ما تماس بگیرید برای اینکه با هم یکجا ببینیم که کدام امکانات وجود دارند.

شما می توانید از وام بگیرید تا بتوانید گواهینامه رانندگی سوئدی را با مجوز رانندگی B (پایه دوم) دریافت کنید. با داشتن گواهینامه رانندگی می توان راحتتر کار گرفت.

درصورتی میتوانید وام گواهینامه رانندگی درخواست کنید که شما

  • بین ۱۸ تا ۴۷ سال بوده، بیکار و واجد شرایطی خاص و یا اینکه
  • ۱۹ تا ۲۰ سال بوده و دارای مدرک دیپلم دبیرستان یا معادل آن را داشته باشید.

حداکثر می توانید ۱۵۰۰۰ کرون وام بگیرید. این وام را باید بازپرداخت کنید، و حتی اگر گواهینامه رانندگی خود را نگرفته باشید، باید این وام را پس دهید.

با ما تماس بگیرید

زمانی که با ما تماس میگیرید میتوانید به سویدنی یا انگلیسی جواب دریافت نمایید.

سوالات در مورد حق دریافت کمک مالی تحصیلی سویدن

در مورد باز پرداخت به ما زنگ بزنید

دوشنبه ـ جمعه، 12:00 ـ 9:00

300 276 771 46+

پرسشنامۀ الکترونیک را باز کنید

ebrev@csn.se

معمولاَ ما در جریان 3 روز کاری جواب میدهیم

سوالات در مورد کمک مالی تحصیلی

در مورد تحصیلات به ما زنگ بزنید

دوشنبه ـ جمعه،13:00 ـ 9:00

000 276 771 46+

پرسشنامۀ الکترونیک را باز کنید

ebrev@csn.se

معمولاَ ما در جریان 3 روز کاری جواب میدهیم

سوالات در مورد بازپرداخت

در مورد باز پرداخت به ما زنگ بزنید

دوشنبه ـ جمعه، 13:00 ـ 9:00

000 276 771 46+

پرسشنامۀ الکترونیک را باز کنید

ebrev@csn.se

معمولاَ ما در جریان 3 روز کاری جواب میدهیم

سوالات در مورد قرض برای لوازم منزل

در مورد قرض برای لوازم منزل به ما زنگ بزنید

دوشنبه ـ جمعه، 12:00 ـ 9:00

100 276 771 46+

پرسشنامۀ الکترونیک را باز کنید

hemtrustningslan@csn.se

معمولاَ ما در جریان 3 روز کاری جواب میدهیم

سوالات در مورد قرض برای لایسنس رانندگی/جواز رانندگی

در مورد قرض برای لایسنس رانندگی/جواز رانندگی به ما زنگ بزنید

دوشنبه ـ جمعه، 12:00 ـ 9:00

000 276 771 46+

پرسشنامۀ الکترونیک را باز کنید

معمولاَ ما در جریان 3 روز کاری جواب میدهیم

Updated: 2024-03-25
Did this page help you?