در راه خودتان بروید

Svenska English درالعربية(Arabiska) دری(Dari)

شاید شما در مورد اینده تان فکر نکرده باشید. شاید هم از قبل با کوچکترین جزئیات تصمیم گرفته باشید .شاید دیگر هرگز نخواهید کتاب درسی را باز کنید. شاید خود را بعد از چند سال تغیر دهید . بدون نظر داشت انتخاب تان ما در CSN معتقدیم که شما راه خودتان را انتخاب کنید .اگر می‌خواهید شروع به تحصیل کنید – فردا, سال بعد و یا وقت شما ۳۵ ساله شدید –ما اینجا استیم.