Jump to content

Gabriella

سوالات برای تفکر

  • چه فکر میکنید بعد از توضیحات گبریللا Gabriella؟
  • چه فکر میکنید در وقت انتخاب تحصیل چه چیزی مهم است؟ به چه شکل یک رشته تحصیلی میتوان مؤثر باشد برای آینده تان
  • چه خواهید کرد برای کفایت پولهای در جریان تحصیل (تقریبا ۱۱۰۰۰ کرون‌ٰٔ‌ٓ ­­‎‏در ماه). آیا شما کدام راهنمایی برای صرفه جویی دارید؟
  • شما با والیدین که ادامه تحصیل بعد از لیسه دادن اغلباً خودتان ادامه تحصیل میدهید با مقایسه آنان که ندادند. چه فکر میکنید چرا اینطور است؟
Did this page help you?