Jump to content

Sámi - åarjelsaemiengïele

CSN lea dïhte åejvieladtje mij gïetede dam sveerjen lohkemedåarjoem, dïhte sæjhta jiehtedh dåarjoe jïh lööneme lohkemidie. Mijjieh aaj gïetedibie vuejemekåarhte-lööneme jïh hïejmereejrehtimmie-lööneme. Daesnie datne maahtah vielie lohkedh dej ovmessie dåarjoej bïjre. Bïevnesh åarjelsaemiengïelesne lea bijjebe daltesisnie.

Dov reakta nasjonaale unnebelåhkoegïelem nuhtjedh

Datne lïhtseginie aktene nasjonaale unnebelåhkojste datne reaktam åtnah dov gïelem nuhtjedh gaskesadtemisnie åejvieladtjigujmie. Sveerjen nasjonaale unnebelåhkoeh leah judarh, romerh, saemieh, sveerjesåevmieladtjh jïh torneladtjh. Dah nasjonaale unnebelåhkoegïelh leah jiddisch, romani chib, samiengïelh, såevmiengïele jïh meänkieli.

Jienebh reaktan bïjre dejtie nasjonaale unnebelåhkoegïelide nuhtjedh
sprakochfolkminnen.se

Lohkemedåarjoe – dåarjoe jïh lööneme lohkemidie

Dah gååvnesieh ovmessie lohkemedåarjoeh dan mietie maam datne lohkh jïh man båeries datne leah. Daesnie dah daamhtemes:

Lohkemeviehkie – dåarjoe dutnjien gie jåarhkeskuvlesne lohkh jïh 20 jaepien båeries jallh nuerebe

Datne lohkeminie jåarhkeskuvlesne maahtah lohkemeviehkiem åadtjodh gïjretermijnen raejeste jaepien gosse 20 jaepieh illh. Lohkemeviehkie lea ovmessie dåarjoeh, vuesiehtimmieh lohkemedåarjoe jïh lissie. Lissie lea dåarjoe maam maahtah ohtsedidh jis dov fuelhkie vuelie baalhkam åtna.

Dåarjoe CSN:este lohkemasse jåarhkeskuvlesne (på svenska)

Lohkememaekseme – dåarjoe jïh lohkemelööneme

Lohkememaekseme leah dåarjoe jïh lohkemelööneme. Datne maahtah lohkememaeksemem ohtsedidh tjaktjetermijnen raejeste jaepien gosse 20 illh. Jis datne edtjh lohkemem ohtsedidh jåarhkeskuvlen mænngan vuesiehtimmie universiteetesne, maahtah lohkememaeksemem ohtsedidh jïlhts nuerebe enn 20 jaepieh. Lohkemelöönemem tjoerh bååstide maeksedh.

Lohkememaekseme CSN:este lohkemidie (dåarjoe jïh lööneme) på svenska

Lohkemeaalkoedåarjoe – dåarjoe dutnjien gie barkohts

Lohkemeaalkoedåarjoe dutnjien gie guhkiem barkohts jïh daarpesjh maadth- jallh jåarhkeskuvleööhpehtimmiem lohkedh guktie maahtah barkoem åadtjodh. Dïhte lea dåarjoe maam datne maahtah åadtjodh jeenjemes 50 våhkoej raejesne jis datne elliestïjjem lohkedh.

Lohkemeaalkoedåarjoe jis barkohts (på svenska)

Datne ålkoelaanten årroje?

Datne gie ålkoelaanten årroje maahtah reaktam utnedh sveerjen lohkemedåarjose jis datne sjïere tsiehkieh illedh. Jis datne eejnegen årromeluhpiem (PUT) åtnah jïh Sveerjesne årroeh datne daamhtaj reaktam åtnah sveerjen lohkemedåarjose.

Jis datne åådtjeme tïjjegaertjiedamme årromeluhpiem Migrationsverkeste juktie dov lea baataræjjastatusem jallh seammaleejns, datne daamhtaj aaj reaktam åtnah sveerjen lohkemedåarjose. Ih datne asyjleohtsijinie reaktam dïsse utnieh.

Aaj ovmessie njoelkedassh dan mietie gusnie datne leah årroje, jis laante EU/EES jallh Schweizen sisnie jallh ålkoelisnie.

Maeksieh bååstide lohkemedåarjoem

Datne gie lohkeme lohkemedåarjojne CSN:este aalka bååstide maeksedh gåessie datne ih ståantem lohkh vuj lohkemidie lohkemedåarjojne illedh. Naemhtie aaj jis datne barkohts, åadtjoeh eejhtegemaaksoem jallh ålkoelaantese juhtedh. Daesnie bïevnesh gaavnh guktie datne bååstide maaksah jïh maam maahtah darjodh jis ih maehtieh maeksedh.

Maeksieh bååstide lohkemedåarjoem

Vuejemekåarhte-lööneme

Datne maahtah åadtjodh beetnegh CSN:este löönedh guktie maahtah sveerjen vuejeme-kåarhtem vaeltedh vuejemekåarhte-luhpine B. Aktene vuejeme-kåarhtine maahta aelhkebe årrodh barkoem åadtjodh.

Datne maahtah vuejemekåarhte-löönemem ohtsedidh jis datne

  • 18 jïh 47 jaepiej gaskem, leah barkohth jïh sjïere eaktoeh illedh jallh
  • 19 – 20 jaepieh jïh jåarhkeskuvleeksamenem jallh seammaleejns åtnah

Jeenjemes maahtah 15 000 kråvnah löönedh. Löönemem tjoerh mænngan bååstide maeksedh jïh daam tjoerh darjodh jïlhts idtjih dov vuejeme-kåarhtem vaeltieh.

Bïevnese-materijaale vuejemekåarhte-löönemen bïjre (på svenska)

Gaskesadth mijjiem

Gyhtjelassh reaktan bïjre sveerjen lohkemedåarjoem åadtjodh

Ringkh mijjiem reaktan bïjre sveerjen lohkemedåarjoen bïjre

Måanta – bearjadahke, 9.00-12.00

0771 276 300

Rihpesth e-påastegoerem

ebrev@csn.se

Mijjieh daamhtaj vaestiedibie 3 barkoebijjiej raejesne.

Gyhtjelassh lohkemedåarjoen bïjre

Ringkh mijjiem lohkemi bïjre

Måanta – bearjadahke, 9.00-16.00

0771 276 000

Rihpesth e-påastegoerem

ebrev@csn.se

Mijjieh daamhtaj vaestiedibie 3 barkoebijjiej raejesne.

Gyhtjelassh guktie lohkemedåarjoem bååstide maeksedh

Ringkh mijjiem bååstide maeksemen bïjre

Måanta – bearjadahke, 9.00-16.00

0771 276 000

Rihpesth e-påastegoerem

ebrev@csn.se

Mijjieh daamhtaj vaestiedibie 3 barkoebijjiej raejesne

Gyhtjelassh hïejmereejrehtimmie-löönemen bïjre

Ringkh mijjiem hïejvmereejrehtimmie-löönemen bïjre

Måanta – bearjadahke, 9.00-12.00

0771 276 100

Rihpesth e-påastegoerem

hemutrustningslan@csn.se

Mijjieh daamhtaj vaestiedibie 3 barkoebijjiej raejesne.

Gyhtjelassh vuejemekåarhte-löönemen bïjre

Ringkh mijjiem vuejemekåarhte-löönemen bïjre

Måanta – bearjadahke, 9.00-12.00

0771 276 000

Rihpesth e-påastegoerem

Mijjieh daamhtaj vaestiedibie 3 barkoebijjiej raejesne.

Updated: 2022-08-17
Did this page help you?