session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Studiestödets och CSN:s historia

Mycket har hänt sedan 1919 då det första studiestödet betalades ut. Här kan du se de viktigaste händelserna i CSN:s historia.

År 1919-1974

År 1919

Det första studiestödet betalades ut 1919. Det var ett "räntefritt lån för underlättande av studiemöjligheter för begåvade men fattiga lärljungar vid offentliga läroanstalter". Den första låntagaren var Hjalmar Oskar Ahlberg, född 1897 i Stenbrohult i Småland. Studiestödet bestod då av ett lån på högst 1 500 kronor per läsår. Lånet skulle betalas tillbaka inom tio år.

År 1919-1952

En särskild lånefond för universitetsstudier inrättas och därefter även ett akademikerlån. 1945 införs en slags behovsprövad studiehjälp, stipendier där även föräldrarnas ekonomi bedömdes. Landsbygdsstipendier för inackordering och dagliga resor införs för särskilda grupper av studerande

År 1957

Det allmänna studiebidraget infördes 1957. Bidraget var då 34 kronor per månad för elever i åldern 16-18 år.

År 1964

CSN bildades 1964 genom en sammanslagning av två myndigheter: Studiehjälpsnämnden och Garantilånenämnden. CSN stod då för Centrala studiehjälpsnämnden.

År 1965

Det nuvarande systemet med bidrag och lån införs. Grunderna finns kvar fortfarande idag. Samma år startades också ett antal lokala studiemedelsnämnder.Nämnderna var självständiga gentemot CSN och deras uppgift var att pröva rätten till studiestöd och att betala ut studiemedel till studerande vid högskolor och universitet.

År 1974

CSN flyttar från Stockholm till Sundsvall 1974. Då ändrades även namnet till Centrala studiestödsnämnden. Huvudkontoret ligger fortfarande i Sundsvall.

År 1975-1997

År 1975

Den så kallade vuxenstudiereformen 1975 innebar att vuxna gavs möjlighet att läsa på gymnasienivå, framför allt på komvux. Då infördes också vuxenstudiestöd som betydde att den studerande fick ett studiestöd på samma nivå som om han eller hon hade haft a-kasseersättning.

För prövning av ärenden om vuxenstudiestöd skapades 1975 vuxenutbildningsnämnder i varje län. Studiemedelsnämnderna och vuxenutbildningsnämnderna var självständiga myndigheter med egna uppdrag och egna styrelser. CSN får ansvar för de lokala studiemedelsnämndernas handläggning av ärenden om studiestöd samt fördelar anslagen.

År 1986

CSN börjar ta hand om studiehjälp till studerande på gymnasienivå. Ansvaret för detta låg tidigare hos kommuner, landsting, folkhögskolor och privata skolor.

År 1989

Studiemedelssystemet reformeras. Ett nytt, inkomstbaserat återbetalningssystem införs. Studiestödet för studerande utomlands börjar byggas ut.

År 1991

CSN börjar ha hand om hemutrustningslån 1991. Den 1 juli 1992 bildade CSN tillsammans med studiemedelsnämnderna och vuxenutbildningsnämnderna en gemensam myndighet - CSN. CSN prisas som en väl fungerande myndighet.

År 1995-1997

CSN får ett nytt it-system, STIS 2000. CSN:s första hemsida och e-tjänster lanseras. Riksdagen beslutar om ett omfattande Kunskapslyft. Det gör att CSN får 170 000 nya kunder. CSN:s tillgänglighet sätts på stora prov.

År 2001-2022

År 2001

En stor reform av studiestödet genomförs. Vuxenstudiestöden tas bort och studiemedel blir det enda studiestödet för vuxna. Vissa inslag av vuxenstudiestöden förs över till studiemedelssystemet, bl.a. ett högre bidrag till dem som har kort utbildning. Även återbetalningen av studielån förändras. Annuitetslånet införs, som är det studielån vi har än i dag. CSN öppnar ett callcenter i Kiruna med 100 anställda.

År 2002

Ett nytt rekryteringsbidrag införs som ska rekryteral personer med kort tidigare utbildning till studier. Rekryteringsbidraget är ett bidrag motsvarande 100 eller 122 procent av studiemedlet.

År 2003

Under 2003 avvecklar CSN 11 av 24 kontor. 150 anställda sägs upp. CSN omlokaliserar verksamhet till Visby och Kalmar.

År 2006

Under 2006 infördes bland annat ett tilläggsbidrag för föräldrar med studiemedel. Dessutom höjdes åldersgränsen för att kunna få studiemedel från 50 till 54 år. Studiemedlet höjs med cirka 300 kronor i månaden. Rekryteringsbidraget avskaffas.

År 2010

Studiemedlet höjs återigen, den här gången med cirka 400 kronor. Preskriptionstiden för obetalda studielån förlängs från 10 till 25 år. CSN får även möjlighet att säga upp hela studielån till omedelbar betalning.

Samtidigt börjar CSN arbeta mer aktivt med återbetalningen av studielån i utlandet. Fler saknade adresser till låntagarna hittas, CSN vidtar även fler rättsliga och kravåtgärder i utlandet. CSN utökar även kontrollerna av de studerande för att minska de felaktiga utbetalningarna. Reglerna för vad som krävs i studieresultat för nya studiemedel skärps.

År 2011

Fribeloppsgränsen för hur mycket de studerande får tjäna vid sidan av studierna höjs med 30 000 kronor. Även lånedelen i studiemedlet höjs med cirka 500 kronor i månaden. CSN inför E-ansökan fullt ut för studiemedel, pappersblanketter tas bort. CSN:s verksamhet i Falun, Uppsala och Örebro upphör och personalneddragningar görs även på CSN:s huvudkontor.

År 2013

Rekordmånga studerar med studiemedel på eftergymnasial nivå - 337 300 personer. Även antalet studerande i utlandet slår rekord.

År 2014

Fribeloppsgränsen höjs återigen med cirka 30 000 kronor. Lärlingsersättningen på gymnasiet införs. Åldersgränsen för att få studiemedel höjs från 54 år till 56 år.

År 2015

Studiemedlets lånedel höjs med cirka 1 000 kronor i månaden. CSN får även en prejudicerande dom i USA som för med sig nya möjligheter att driva in studielånsfordringar i just USA. Utlandsstudiemedlet reformeras - nya möjligheter att låna till undervisningsavgifter införs. Påminnelseavgiften för obetalda studielån höjs från 200 kronor till 450 kronor.

År 2017

Ett nytt studiestartsstöd införs för personer med låg utbildningsnivå, det är ett rent bidrag. Räntan på studielånen är rekordlåg, 0,34 procent.

År 2018

Körkortslånet införs. Syftet med lånet är att underlätta för arbetslösa i åldern 18-47 år att kunna ta körkort för att öka sin anställningsbarhet. Studiemedlets bidragsdel höjs med cirka 300 kronor i månaden.

År 2020

Inkomstprövningen (fribeloppsgränsen) för studier med studiemedel slopas tillfälligt. Beslutet tas för att förbättra förutsättningarna för arbete inom vården under tiden för covid-19-pandemin.

År 2021

Nytt rekord i antal personer som studerar med studiemedel i Sverige på eftergymnasial nivå - 416 600.

Lånet till körkortsutbildning utvidgas till att även innefatta ungdomar mellan 19–20 år med gymnasieexamen.

År 2022

Åldersgränsen för studielån och studiestartsstöd höjs. Från och med 2022 kan man söka studiemedel och studiestartsstöd till och med det år man fyller 60 år.

Räntan på studielån är under året 0 procent.

Omställningsstudiestödet införs, som ett led i reformeringen av arbetsrätten. Stödet ska underlätta kompetensutveckling och omställning på arbetsmarknaden.

Uppdaterad: 2022-09-13
Hjälpte den här sidan dig?