Hoppa till innehåll

Arbetar med studiestartsstödet – för dig på Arbetsförmedlingen och kommunen

Studerande ansöker om studiestartsstöd via sin hemkommun. Här kan du läsa om hur du gör för att hjälpa studerande att ansöka om studiestarts­stöd och hur ni hanterar era behörigheter till tjänsterna. Du hittar även informationsmaterial som du kan använda i vägledningssamtalet.

Film om studiestartsstöd

Filmen är textad på olika språk (klicka på kugghjulet i filmen och välj språk) och finns även syntolkad

Ansökan om studiestartsstöd


För att hjälpa den sökande att ansöka om studiestartsstöd, och för att hålla koll på kommunens budget för studiestartsstödet finns en e-tjänst på csn.se. Den heter Studiestartsstöd och ligger i Mina tjänster. Mina tjänster är CSN:s webbtjänst för partners.

Hur hanterar jag en ansökan för en period på hösten 2021 och vårterminen 2022 från en person som inte tillhör målgruppen på grund av ålder under 2021, men med de nya reglerna tillhör målgruppen från 2022?

Du får avslå hela ansökan eftersom personen inte tillhör målgruppen. Uppmana sen den sökande att söka studiestartsstöd enbart för tiden efter 31 december 2022.

Vart ska vi skicka de underskrivna ansökningarna om studiestartsstöd?

De ska skickas till:

CSN Postservice
751 76 Uppsala

Liknar ansökan om studiestartsstöd ansökan om studiemedel?

Ja. Det är i princip samma ansökan. En ansökan om studiestartsstöd är dock mindre omfattande och lite enklare.

Om den studerande ska läsa 20 veckor på hösten och 20 veckor på våren, behövs en ny ansökan vid årsskiftet då?

Nej, det behövs inte. Det går att ansöka om studiestartsstöd för både hösten och våren i samma ansökan.

Går det att söka studiestartsstöd efter man är antagen på utbildning eller redan påbörjat sina studier?

Ja, det är inget formellt hinder. Däremot kan kommunen komma att bedöma att en person som på eget initiativ redan har valt att studera inte kan anses tillhöra målgruppen för stödet. Detta eftersom regeringen i förarbetena till lagen om studiestartsstöd har uttalat att studiestartsstödet ska riktas till dem som ”inte själva tar initiativet till studier”.

Informerar CSN kommunen vilka som blivit beviljade studiestartsstöd?

Ja, i tjänsten Studiestartsstöd under Inskickade ansökningar kan kommunen se om en ansökan behandlas, är beviljad eller fått avslag. Kommunen kan dessutom via sin budget följa hur mycket studiestartsstöd det finns kvar att fördela.

Om den sökande inte ska studera i sin hemkommun, är det då hemkommunen eller den kommun där eleven studerar som tar beslutet om målgruppstillhörighet?

Det är hemkommunen som fattar beslut om målgruppstillhörighet.

Kan den sökande överklaga kommunens beslut om målgruppstillhörighet?

Kommunens beslut om målgruppstillhörighet kan överklagas till förvaltningsrätten.

Kan kommunen välja att prioritera sökande som vill utbilda sig till vissa yrken där det finns lokala rekryteringsbehov?

Kommunen ska besluta om en sökande tillhör målgruppen för studiestartsstödet. Vid bedömningen ska kommunen ta hänsyn till om den sökande kan anses ha ett stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Bedömningen ska således utgå från den sökandes behov av utbildning

Varför ska varje kommun ta fram egna riktlinjer för vilka som tillhör målgruppen?

Stödet syftar till att arbetslösa personer som står långt från arbetsmarknaden ska motiveras till utbildning som förbättrar deras anställningsbarhet. Utbildningsbehoven och arbetsmarknaden ser dock väldigt olika ut i olika delar av landet. Personer med en viss typ av utbildning kan ha lätt att få arbete i en kommun, men betydligt svårare i en annan kommun. Kommuninvånarnas utbildningsbakgrund varierar också stort inom landet. Lokala och regionala riktlinjer säkerställer att rätt personer nås av stödet.

Behörighet till tjänster

För att kunna använda tjänsterna för studiestartsstödet behöver du behörighet. Varje kommun ansvarar för sina egna behörigheter. Ni behöver därför ha en utsedd behörighets­administratör. Behörighets­administratörens uppgift är att dela ut behörighet till de personer som ska använda e-tjänsten. Det finns ingen antalsbegränsning i behörighetssystemet.

Till e-tjänsten finns det två olika behörigheter:

  1. Behörighet för tjänsten Ansöka om studiestartsstöd. Här hjälper kommunen den sökande att ansöka om studiestartsstöd. Här ska kommunen också registrera beslutet om den sökande tillhör målgruppen.

  2. Behörighet för tjänsten Se budget. Här visas uppgifter om anslaget för studiestartsstöd och hur mycket av kommunens budget för studiestartsstöd som finns kvar.

På alla kommunala vuxenutbildningar finns det redan idag utsedda behörighetsadministratörer. De administrerar de användare som rapporterar uppgifter om utbildningar och studerande i Mina tjänster. Det går bra att ge samma person rätt att administrera behörigheterna även för de som ska använda tjänsterna för studiestartstödet.

Anmälan och avtal för kommunen

För att ta del av anslaget för studiestartsstödet behöver kommunen göra en anmälan till CSN. Då blir kommunen även ansluten till de e-tjänster som behövs för att kunna hantera studiestartsstödet. Anmälan gör ni genom att kommunen skriver under och skickar in ett avtal. Avtalet har tagits fram av CSN i samråd med företrädare för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Din kommun behöver bara göra anmälan en gång.

När ska kommunen skicka in det övergripande avtalet med CSN?

Kommuner som vill använda sig av stödet under 2020, måste ha anmält sig till CSN senast 8 december 2019.

Kan kommuner i samverkan skriva ett övergripande avtal med CSN, eller måste varje kommun skriva ett avtal?

Varje kommun ska normalt skriva ett eget avtal med CSN.

Vem ska skriva under avtalet? Arbetslivsförvaltningen eller utbildningsförvaltningen?

Det kan se olika ut i olika kommuner. Den vid kommunen som har behörighet att sluta denna typ av avtal kan skriva under avtalet.

Informationsmaterial om studiestartsstöd

Här hittar du material som du kan använda när du informerar om studiestartsstödet:

Information på csn.se

Vill du veta mer om regelverket kring studiestartsstödet, är det sidorna på csn.se du ska besöka.

Studiestartsstöd

Folder och beloppsblad

Framsida av folder om studiestartsstöd

Du kan beställa foldern i blankett­beställningen. Foldern har artikel­nummer 2812A.

Klicka på bilden för att se hela foldern.

Blankettbeställningen

Informationsblad om studiestartsstöd på olika språk

Informationsbladen riktar sig till utländska medborgare och finns på svenska, engelska, arabiska, dari, farsi, franska, ryska, somaliska, spanska och tigrinja. Det heter "Studiestartsstöd vid arbetslöshet (CSN nr 2813)" och går att ladda ner från csn.se under Blanketter samt under Other languages. Det går också att beställa i Blankettbeställningen.

Informationsblad för utländska medborgare om studiestartsstöd (svenska)

Uppdaterad: 2022-11-11
Hjälpte den här sidan dig?