session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Betalningssvårigheter

Här finns information som rör dig som arbetar på Socialtjänsten och Kronofogden.

Socialtjänsten måste intyga försörjningsstöd

Personer som har försörjningsstöd kan ansöka om att betala ett lägre årsbelopp på sitt studielån. Det kallas för nedsättning med hänsyn till synnerliga skäl. För att få nedsatt årsbelopp krävs att personen haft försörjningsstöd i en sammanhängande period om minst tre månader.

Hur fungerar ansökan?

Ansökan om nedsättning med hänsyn till synnerliga skäl ska göras skriftligt. Blanketter finns att beställa via Mina sidor på csn.se men det går också bra att ansöka via brev eller e-brev. För att CSN ska kunna sätta ned årsbeloppet behövs också ett intyg. Intyget ska visa under vilka år och månader som låntagaren fått försörjningsstöd utbetalt. Intyget ska vara utfärdat av en handläggare på Socialtjänsten.

Det finns möjlighet att få helt nedsatt årsbelopp, men om låntagaren redan betalat in en del av sitt årsbelopp innan hen fått beslutet om att betala mindre, kan årsbeloppet sättas ned till det belopp som redan är inbetalt. Detta kan dock innebära att det finns avgifter kvar att betala, exempelvis påminnelseavgifter

Bra att tänka på
 • Årsbelopp sätts ned för ett år i taget. Om personen är beroende av försörjningsstöd även nästkommande år, måste hen göra en ny ansökan om att betala ett lägre årsbelopp.
 • Intyget är viktigt för att CSN ska kunna bedöma om personen är varaktigt beroende av försörjningsstöd. Fyll därför i tiden för försörjningsstöd, både för innevarande månad och tidigare månader.
 • Om CSN tar beslut om nedsättning redan i början av året, behöver vi inte fler intyg om försörjningsstöd under resterande del av året.

Kronofogdens hantering av skulder från CSN

Här kan du läsa om Kronofogdens hantering av skulder från CSN, gällande a- och e-mål samt hemutrustningslån.

Skuldsanering

Här kan du läsa mer om studieskulder och skuldsanering.

Vilka studieskulder ingår i skuldsaneringen?

De studieskulder som ingår i en skuldsanering är de som är förfallna till betalning vid inledandet av skuldsaneringen. De som inte var förfallna vid datum för inledandet ska inte ingå i skuldsaneringen.Den del av studieskulden som inte har förfallit till betalning ska med stöd av 32 § skuldsaneringslagen undantas från skuldsaneringen.

Förbehåll eller anstånd?

CSN lämnar alltid anstånd under tiden mellan inledandet och beslut om skuldsanering. CSN skickar ett brev till låntagaren med information om detta.

Anstånd eller förbehåll gäller under tiden som låntagaren har en betalningsplan i skuldsaneringen. Om betalningsplanen är kortare än skuldsaneringsperioden är huvudregeln att ordinarie betalning ska ske efter att betalningsplansperioden är slut.

Om betalningsutrymme saknas så beviljar vi alltid anstånd med betalningen.

Finns det risk att skulden kommer att avskrivas på grund av ålder så vill vi att kunden ska förbehållas ett belopp att betala, om det finns betalningsutrymme. För uppgift om vilket belopp gäldenären ska betala var vänlig kontakta CSN.
CSN lägger aldrig ett förbehållsbelopp som överstiger det ursprungliga årsbeloppet.

Vad händer när skuldsaneringen är genomförd?

När skuldsaneringen är genomförd blir låntagaren återbetalningsskyldig enligt ordinarie regler på den del av skulden som inte ingick i skuldsaneringen. Om låntagaren har svårt att betala så finns trygghetsregeln att låntagaren har möjlighet att ansöka om att få betala mindre med hänsyn till låg inkomst eller på synnerliga skäl.

Allmänna mål

Skulder som gäller återbetalning av ordinarie studielån handläggs som allmänna mål hos Kronofogden. Det finns fyra parallella system för återbetalning, beroende på när kunden studerade:

 • lån utbetalda från och med 1 januari 2023 (annuitetslån)
 • lån utbetalda mellan 1 juli 2001 och 31 december 2021 (annuitetslån),
 • lån utbetalda mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 (studielån)
 • lån utbetalda före 1989 (studiemedel).

Det belopp som ska betalas under ett år kallas årsbelopp för de tre nyaste lånen och årsavgift för det äldsta lånet. Hos Kronofogden betecknas alla sådana belopp som ”studiemedelsavgifter”.

Nedsättning – beslut som innebär att kunden får betala mindre eller inget alls på sitt lån under en tid.

Avskrivning (av skuld) – hela eller del av lånet som inte behöver betalas tillbaka på grund av exempelvis ålder, sjukdom, dödsfall eller behörighetsgivande studier.

Hur fungerar det hos CSN innan skulden lämnas över till Kronofogden?

Om kunden inte betalar i tid händer följande:

 1. CSN skickar en påminnelse och tar ut en påminnelseavgift på 450 kronor per lån.
 2. CSN skickar ny påminnelse med ytterligare 450 kronor per lån om beloppet fortfarande är obetalt.
 3. CSN skickar ett kravbrev med information om att skulden kommer överlämnas till Kronofogden om betalning inte sker.
 4. Det obetalda kravet överlämnas till Kronofogden för indrivning som a-mål.

Exempel: Om förfallodagen är den 28 februari skickas första påminnelsen i början av mars och andra påminnelsen i början av april. Ett kravbrev skickas i början av maj och skulden överlämnas till Kronofogden i juni.

I vilka fall kan CSN gå med på en avbetalningsplan och återkalla ärendet? Vill CSN att Kronofogden hänvisar tillbaka kunden till oss vid frågor om betalningsplan?

CSN kan i undantagsfall gå med på en betalningsplan efter det att skulden har överlämnats till Kronofogden. Exempelvis om kunden har kommit efter med betalningarna under en längre tid och nu har för avsikt att reda ut sin situation och börja betala. En betalningsplan hos oss förutsätter dock att kunden har både betalningsförmåga och betalningsvilja. Kronofogden kan hänvisa till CSN om frågan uppstår. Kunder med låg inkomst kan istället ha rätt till nedsättning (se fråga 3). 

Ska personer med låg eller ingen inkomst ändå betala till CSN?

Det finns s.k. trygghetsregler som ger kunder med låga inkomster möjlighet att kunna få sitt årsbelopp nedsatt, dvs. betala ett lägre belopp eller inget alls under en viss tid.

Kunden ansöker själv i e-tjänsten Ansök om att betala mindre på Mina sidor här på webbplatsen.

Kunden kan dessutom få nedsättning om det finns synnerliga skäl. Exempel på detta är om kunden får försörjningsstöd under minst tre månader i följd.

Nedsättningen innebär inte att den totala skulden minskas utan att kunden får betala mindre under det aktuella året. Det kan exempelvis innebära att de framtida årsbeloppen blir högre eller att återbetalningstiden förlängs.

Vad krävs för att få årsbeloppet sänkt? Är föräldrapenning eller a-kassa en anledning till sänkning?

Föräldraledighet eller arbetslöshet är inte skäl att få nedsättning. Dessa kunder kan däremot ansöka om att betala mindre utifrån sin beräknade sammanlagda inkomst under betalningsåret.

Kan kunden bli befriad från att betala sina studieskulder?

Det finns en begränsad möjlighet att få avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl. Om kunden har mycket starka individuella skäl, kan CSN skriva av hela eller en del av lånet.

Exempel när avskrivning kan bli aktuellt är:

 • kunden har hel sjukersättning och den sammanlagda årsinkomsten är lägre än garantinivån.
 • kunden har fått förlängd studietid på grund av funktionsnedsättning eller
 • kunden har tvingats avbryta sin utbildning på grund av sjukdom eller skada.
Flera kunder säger att de har fått CSN-skulder på grund av att de har varit sjuka och inte klarat sina studier. Kan sådana skulder skrivas av?

Det finns särskilda regler om studiemedel under sjukdom. I vissa fall kan den sjuke få behålla sina studiemedel trots att hen inte studerar då. Sjukdomen måste i sådana fall vara anmäld till och godkänd av Försäkringskassan. Den som är sjuk i mer än 30 dagar kan få viss del av lånet avskrivet.

Om skulden är skickad till Kronofogden och CSN därefter återkallar skulden. Vad händer med grundavgiften?

Frågor om grundavgifter besvaras i första hand av Kronofogden.

Enskilda mål

Skulder som gäller återkrav av studiemedel och hemutrustningslån handläggs som enskilda mål hos Kronofogden.

Återkrav kan uppkomma om kund som studerar exempelvis har avbrutit sina studier eller lämnat felaktiga uppgifter om sin inkomst. Återkrav kan avse både bidrag och lån.

Huvudregeln är att kravet ska betalas på en gång i direkt anslutning till förfallodagen. CSN har inte någon skyldighet att gå med på en betalningsplan, men i många fall finns det möjlighet att få en betalningsplan.
Anstånd e-mål: CSN begär anstånd. Vi meddelar Kronofogden att verkställighet inte ska ske under en viss tid. Och före en eventuell återkallelse.

Hur fungerar det hos CSN innan skulden lämnas över till Kronofogden?

Om kunden inte betalar ett återkrav i tid händer följande:

 • CSN skickar en påminnelse, utan avgift,
 • CSN skickar ett kravbrev med information om att ansökan om betalningsföreläggande kommer att lämna till Kronofogden om betalning inte sker.
 • Ansökan om betalningsföreläggande, ev. domstolsprocess.
 • Ansökan om verkställighet.

Exempel: Om förfallodagen är den 28 februari skickas påminnelse i början av mars och kravbrevet i början av april. Ansökan om betalningsföreläggande sker i maj.

I vilka fall kan CSN gå med på en avbetalningsplan och återkalla ärendet? Vill CSN att Kronofogden hänvisar tillbaka kunden till oss vid frågor om betalningsplan?

CSN kan i vissa fall gå med på ett anstånd och/eller en betalningsplan när det gäller e-mål, vilket Kronofogden kan upplysa kunden om. En betalningsplan förutsätter att kunden har både betalningsförmåga och betalningsvilja. CSN vill gärna ha Kronofogdens delredovisning (utredningsrapport) först för att kunna ta ställning till en eventuell uppgörelse. En betalningsplan innebär oftast att ett större belopp, inklusive Kronofogdens grundavgift, ska betalas innan CSN återkallar ärendet.

Kan kunden bli befriad från att betala ett återkrav?

CSN har en mycket begränsad möjlighet att avskriva ett återkrav om det finns synnerliga skäl.

Vilka preskriptionstider gäller för skulder till CSN?

Sedan den 1 juli 2001 gäller en 25-årig preskriptionstid på återkrav. Preskriptionsavbrott kan ske enligt de allmänna reglerna i preskriptionslagen. Eftersom det inte finns någon bortre tidsgräns kan Kronofogden inte se när en studieskuld preskriberas.

Är det något som CSN vill att Kronofogden hjälper till att upplysa kunden om?

Hänvisa gärna kunden till CSN:s webbplats för allmän information samt till Mina sidor.

Hemutrustningslån

Till och med den 31 december 2021 kunde utländska medborgare som omfattades av kommunernas flyktingmottagande få låna pengar av CSN för att köpa hemutrustning till sitt hem.

 • Hemutrustningslån är e-mål.
 • Nedsättning: beslut som innebär att kunden får betala mindre på sitt lån under en tid.
 • Anstånd HUT: uppehåll med återbetalning.
 • Efterskänkning: innebär avskrivning av hela lånet på grund av exempelvis ålder, sjukdom, dödsfall.
Hur betalas hemutrustningslånet tillbaka?

Betalning av lånet ska påbörjas två år efter det att lånet betalades ut. CSN fastställer en amorteringsplan utifrån skuldens storlek. Om lånet har beviljats makar eller sambor är båda personerna solidariskt ansvariga för återbetalningen. Det solidariska betalningsansvaret kvarstår även om de separerar senare. De som har svårt att betala kan i vissa fall få anstånd med betalningen eller få lånet efterskänkt.

CSN får säga upp lånet till omedelbar betalning om inte kunden betalar enligt planen. När CSN ansöker om betalningsföreläggande handlar det normalt om sådana uppsagda lån.

Ska personer med låg eller ingen inkomst ändå betala?

Kunder som har låg inkomst och svårt att betala kan ansöka om att betala mindre (nedsättning) eller inte betala något alls (anstånd) under ett år i taget. Nedsättning och anstånd innebär inte att den totala skulden minskas utan bara att kunden får betala mindre det aktuella året, vilket få till följd att återbetalningstiden blir längre.

Om lånet är uppsagt har kunden inte längre rätt till nedsättning eller anstånd. Detta innebär att de kunder som är aktuella hos Kronofogden normalt inte har möjlighet att få nedsättning eller anstånd.

Kan kunden få hemutrustningslånet avskrivet?

Om kunden har varaktigt nedsatt betalningsförmåga kan CSN i vissa fall skriva av lånet (efterskänkning). Detta kan bli aktuellt om exempelvis kunden har låg ålderspension, låg sjukersättning eller har saknat inkomst under många år.

Vilken information får kunden innan skulden skickas till Kronofogden?

En tid innan återbetalningen påbörjas får kunden skriftlig information om möjligheten att ansöka om nedsättning eller anstånd. Informationen är översatt till samma språk som användes när lånet beviljades.

Om amorteringsplanen inte följs kan hela lånet sägas upp till omedelbar betalning. Innan CSN säger upp lånet skickar vi påminnelser och kravbrev och försöker också få kontakt med kunden. Kunden får också information om att det uppsagda lånet kommer att lämnas över till Kronofogden om betalning inte sker. Denna information är på svenska.

Det är normalt fråga om uppsagda lån när CSN ansöker om betalningsföreläggande.

I vilka fall kan CSN gå med på en avbetalningsplan och återkalla ärendet? Vill CSN att Kronofogden hänvisar tillbaka kunden till oss med frågor om avbetalningsplan?

CSN kan i vissa fall gå med på en betalningsplan när det gäller hemutrustningslån, vilket Kronofogden kan upplysa kunden om. En betalningsplan förutsätter att kunden har betalningsförmåga och betalningsvilja. För att vi ska kunna återkalla ansökan om betalningsföreläggande kräver vi att halva skulden betalas omgående (innan skulden fastställs) och att vi kommer överens om hur resterande skuld ska betalas sedan. Vilka preskriptionstider gäller för skulder till CSN?

På hemutrustningslån är preskriptionstiden 10 år, med möjlighet till preskriptionsavbrott enligt de allmänna reglerna i preskriptionslagen.

Uppdaterad: 2023-05-17
Hjälpte den här sidan dig?